آمبولی ریه چیست

معرفی انوع آمبولی

معرفی انوع آمبولی

معرفی انوع آمبولی آمبولی چیست و انواع آن کدامند ؟ آمبولی (Embolism) یک پدیده پزشکی است. به حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ های بدن…