اخاذی از زن جوان

ماجرای اخاذی از زن جوان و ساده لوح

ماجرای اخاذی از زن جوان و ساده لوح  زن جوان گمان نمی‌کرد وقتی به مغازه‌دار آشنا اعتماد می‌کند، او با انگیزه اخاذی، اطلاعات و عکس‌هایش را می‌دزدد. به گزارش ابرتازه…