اس ام اس مذهبی

جدیدترین پیام های شبهای قدر

جدیدترین پیام های شبهای قدر امشب سر مهربان نخلى خم شد / در کیسه نان بجاى خرما غم شد در کنج خرابه ها زنى شیون کرد / همبازى کودکان کوفه…