اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره با افراد پر قدرت

اصول و فنون مذاکره با افراد پر قدرت آیا می‌توانید با رئیس یا مدیر محل کارتان مذاکره کنید؟ اینکه طرف مقابل قدرت بیشتری نسبت به شما داشته باشد چه حسی…