تاریخ دقیق نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی 1395

نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی 95

نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی ۹۵

نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی ۹۵ از تاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۹۵  الی تاریخ ۱۸ / ۱۰ / ۹۴  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سیزدهمین نمایشگاه تبلیغات…