تقویت حافظه

تاثیر اعجاب آور کندر بر حافظه

تاثیر اعجاب آور کندر بر حافظه گیاه کندر گنجی است که برای حافظه ما در زمین وجود دارد و حتما باید از این گیاه بهره ببریم.البته کندر صمغی است که…