تهیه دارو از جانوران

تهیه دارو از جانوران و حیوانات

تهیه دارو از جانوران و حیوانات نسل فراوانی از جانوران مختلف به خاطر اینکه انسان از آنان برای تهیه دارو استفاده می کنند در آستانه خطر انقراض قرار گرفته اند….