دستگیری زورگیران

دستگیری دو زور گیر جوان در تهران

دستگیری دو زور گیر جوان در تهران وقتی پسران زور گیر در بالا شهر تهران به دزدی و سرقت اموال مردم میپرداختند دستگیر شدند. دو بچه محل ۱۹ و ۲۰…