دیابت

جلوگیری از پیشرفت دیابت

رعایت برخی پرهیزهای غذایی و مصرف به موقع دارو از مواردی هستند که انجامشان برای بیماران دیابتی از ضرورت بسیار برخوردار است. و باعث جلوگیری از پیشرفت دیابت می شود….