رکوردهای گینس

رکوردهای عجیب ثبت شده در گینس

رکوردهای عجیب ثبت شده در گینس تمام رکوردهای جهانی در کتاب گینس ثبت می گردد و کشور ایران هم بسیاری از رکوردها را به نام خود اختصاص داده است. اما…