عکس بنیامین بهادری در کنار چکامه چمن ماه در شبکه جم