فیلم فروشنده

احتمال گرفتن اسکار ۲۰۱۷ فیلم فروشنده

احتمال گرفتن اسکار ۲۰۱۷ فیلم فروشنده فیلم فروشنده در اسکار ۲۰۱۷ سایت معتبر سیرکوئیت از احتمال گرفتن اسکار ۲۰۱۷ فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی و «تونی اردمن« گفته و آن…