لطیفه های کودکانه

لطیفه های بامزه برای کودکان

لطیفه های بامزه برای کودکان طنز برای کودکان, طنز های کودکانه فرمانده: سرباز! اگر رو به روی تو شمال باشد و سمت راستت شرق و سمت چپت غرب، پشت سرت…