لطیفه

لطیفه های با مزه متاهلی

لطیفه های با مزه متاهلی زن :یادته وقتی اومدی خواستگاریم بهت گفتم:  واسه چی میخوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟ مرد :اره یادمه گفتم میخوام یکیو خوشبخت کنم.. زن…