مقاله در مورد اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی