ملا نصردین

داستان های کوتاه ملا نصردین

داستان های کوتاه ملا نصردین داستان خویشاوند الاغ روزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود می زد, شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود و گفت: ای…