Friday 7 October 2022
مشکلات و معضل پاهای پرانتزی و درمان آن
چهارشنبه 14 دسامبر 2016
-

مشکلات و معضل پاهای پرانتزی و درمان آن

 آشنای با مدل پاهای پرانتزی گاهی برخی از افراد ساختار پاهایشان به گونه ای است که برایشان حسابی دردسر ساز می شود. پای ایکس (X) و پای پرانتزی ، عارضه های دردسرسازی هستند که باید درمان شوند. مشکلات و معضل پاهای پرانتزی و درمان آن وقتی کودک هستیم و اولین قدم هایمان را بر می داریم، همه نزدیکان، ما را تشویق می کنند و راه […]