Thursday 11 August 2022
چه موقع ژلوفن برایمان مضر و نباید بخوریم
چهارشنبه 14 دسامبر 2016
-

چه موقع ژلوفن برایمان مضر و نباید بخوریم

موارد منع مصرف قرص ژلوفن  چه موقع ژلوفن برایمان مضر و نباید بخوریم یکی از داروهایی که امروزه مصرف کننده زیادی را به خودش جلب کرده است قرص ژلوفن است. این قرص بنا بر دلایلی برای افرادی منع است. این دلایل را ذکر کرده ایم. مصرف داروی ژلوفن در مواردی منع مصرف دارد که نداشتن آگاهی در این خصوص می تواند باعث بروز مشکلاتی شود. […]