پیری زودرس

عوامل تاثیرگذار در بروز پیری زودرس

عوامل تاثیرگذار در بروز پیری زودرس عوامل زیادی در پیری زودرس موثر هستند. با شناخت این عوامل و کنترل در انجام این عوامل میتوان در بروز پیری زودرس پیشگیری کرد….