چهره واقعی یک مدل

راز چهره واقعی یک مدل

راز چهره واقعی یک مدل باید به این خانم آفرین گفت که با وجود یک نقص پوستی در صورت خود توانسته مدل شود و در راه خود ۱۲ سال پیشرفت…