بنر مفهومی در اردبیل : خواهش میکنم نرو بری رفتی !!

نصب بنر مفهومی دیگر در اردبیل توسط شهرداری

بنر مفهومی دیگری از شهرداری اردبیل