برای موفقیت تنها یک راه باقیست و آن خودتان هستید.

مروری بر گذشته