شعر و متن های روی سنگ قبر مزار

شعر و متن های روی سنگ قبر مزار

سری جدید شعر سنگ مزار و متن سنگ قبر

شعر و متن های روی سنگ قبر مزار

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱
بی تو همگان به سر شود                                           بی تو به سر نمی شود

داغ تو دارد این دلم                                    جای دگر نمی شود

************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲
پسرم مرگ تو داغیست که تا آخر عمر                   به دلم جایگزین گشته و بیرون نرود

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

گل به گل چینم و تعریف کنم روی تورا                                              از کدام غنچه بچینم که دهد بوی تو را

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴
بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم                                  من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم

بهر هر درد و دواِئیست مگر داغ جوان                             من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

**************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

جوان رفتم ز دنیا با هزاران آرزو بر دل                              به زیر خاک کردم با دو صد اندوه و غم منزل

گذر آرید اگر بر خاک من از راه غمخواری                                 به الحمدی مرا یاد آورید ای محرمان دل

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

ای که اندر جمع ما چون ماه تابان رفته ای                               گوهر ارزنده بودی و چه ارزان رفته ای

دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ                                                از میان دوستدارانت شتابان رفته ای

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

رسم گلچین فلک گرچه همه یغما بود                       لیک اینبار گلی چید که بی همتا بود

ای بال و پر کشیده به ارش کبریا                               بی تو دلم زبودن خود سیر میشود

*******************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

آنکه آواز مرا آزرد و رفت                                                     بهترین تصنیف من را برد و رفت

رفت و گرداب نگاهم را ندید                                             رفت و طوفان های آهم را ندید

بی تو با داغ خودم دق میکنم                                                           بی تو احساس شقایق میکنم

بی تو باید زندگی را چید و برد                                                                 بی تو باید عشق را نوشید و مرد

*****************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

از زندگانیم گله دارد جوانیم                                                                  شرمنده جوانی ازاین زندگانیم

دارم هوای صحبت یاران رفته را                                           یاری کن ای عجل که به یاران رسانیم

***************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد                                                                 به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

دل به امید صدائی که مگردر تو رسد                                                                    ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

ز شهر عشقم و آوارگی نشان  نیست                                      دراین ره آن چه که بی قیمت است جان نیست

بهار و عمر جوانی که فصل خرمی است                                         ز حادثات زمان موسم خزان نیست

***************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

(دخترم-پسرم)شد فصل بهارو شدم از غصه هلاک                               دارم جگری کباب و چشمی نمناک

گل ها همه سر ز خاک برون آوردند                                                                                                   الا گل من سر فرو برده به خاک

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

یک چند به کودکی به استاد شدیم                            یک چند ز استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که مارا چه رسد                                 از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

خوشا آنانکه با عزت زگیتی                                           بساط خویش برچیدند و رفتند

نگردیدند هرگز گرد باطل                                         حقیقت را پسندیدند و رفتند

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

می رسد روزیکه بی ما روز هارو شب کنید                                     می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنید

می رسد روزیکه یکه تنها در کنار عکسمان                                                خاطرات کهنمان مو به مو از بر کنید

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

تا که بودیم نبودیم کسی                                                   کشت مارا غم بی همنفسی

تا که رفتیم همگی یار شدند                                                   تا که خفتیم همه بیدار شدند

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

 

قدر آئینه بدانید چو هست                              نه در آن وقت که افتاد و شکست

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

 

گلی نصیب اجل شد که هیچ باغ نداشت            فلک به روشنی ماه چراغ نداشت

جهان به خوبی او  به خویش ندید                                       زمانه بهتر از اوسراغ نداشت

*************************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

(پسرم –دخترم …)ما که باغ بهارمان پژمرد                                ما که پای امیدمان فرسود

بی تو از سوز عشق با که نالیم                                                             بی تو درمان درد از که جویم

بی تو رسم محبت از که آموزیم                               و بی تو یاس و شمعدانی خانه ات را به کدامین بهار بشارت دهیم

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

تو رفتی لیک می مانی  به یاد آن ترنم های ربانی

که میگفتی بود دنیا فانی دیر فانی

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست                          هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست                                                                                                    خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

(دخترم – پسرم)دست عجل زود تورا پرپر کرد                          مادرت گریه کنان خاک عزا بر سرت کرد

اهل منزل همگی در غم تو مایوسند                                                اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

هر که باشی و به هر جا برسی                            آخرین منزل هستی این است

آدمی هرچه توانگر باشد                                چون بدین نقطه رسد مسکین است

خرم آنکس که در این محنت گاه                                   خاطری را سبب تسکین است

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

پدرم گرچه نبود وقت سفر                                دست تقدیر مرا کرده جدا

مادرم با غم دوران نشین                                  پسرت رفته به دیدار خدا

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

گفتم که فراق تو نبینم دیدم                      آمد به سرم هر آنچه میترسیدم

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

عزیزخفته در خاکم گل باغ دلم بودی                     درخشان گوهر پاکم چراغ محفلم بودی

کجا یابم دگر چون تو اگر گرد جهان گردم                   تو را ای نازنین دختر که یار وهمدمم بودی

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند                           چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش                       فلک بر سر نهادش لوح سنگین

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

افتابی در جهان تابید رفت                                        عمر کوتاهش جهان دید ورفت

هیچ کس از دست او رنجش نداشت                        از چه رو از دست ما رنجید ورفت

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

فلک آخر ربودی گوهر یکدانه ما را                  بگو بر ما چرا بردی تو ان دردانه ما را

ندانم از چه رو کردی شعار خویش گل چیدن         گل مارا چیدی و برهم زدی گلخانه ما را

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

سال ها رنج کشیدم که گلی پروردم                      باد پاییز به ناگه زد وگل پرپر شد

گل پرپر شده ام از چه برفتی ز برم                        که زهجران تو هر دم دل ما مضطر شد

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود                          در عزایت جامه را تن دریدن زود بود

آخر ای یار همه  ای مطهرمهر وفا                             در سرای جاودان منزل گزیدن زود بود

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

دریغا حسرتا از کامرانی                                         نبردم بهرهای از زندگانی

همی پر حسرت وناکام رفت                                 به زیر خاک عین جوانی

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل                     به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر اید اگر برخاک من از زاه غم خواری                به الحمدی مرا یاد اورید ای محرمان دل

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم                      من به داغ تو جوان مرده به دنیا چه کنم

بهر هر دردی دوایی است مگر داغ جوان                من به دردی که براو نیست مدوا چه کنم

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

پر پاکدل خوب و نکومنظر من                        مانده بر خاک رهش خیره دوچشم تر من

نازنینی که به پاکی نه کم از شبنم بود                 عمر او نیز دریغا  که چوشبنم کم بود

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

نو گلی پرورده بودم خاک از دستم ربود             ان چنان در برگرفت گویی که در عالم نبود

سالها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد               ناگهان پیک اجل ان غنچه را از من ربود

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

نوگلم رفته وداغش به دل مادر ماند                حسرت دیدن رویش به دل خواهر ماند

تو که تنها پسر و یاور مادر بودی                از چه رو بار غمت بر کمر همسر ماند

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

گلی بودم در ایام جوانی                         جوان بودم نکردم زندگانی

گلی بودم که وقت چیدنم بود                     جوان بودم چه وقت مردنم بود

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

ای مادر غمدیده نداری خبراز من                 کز گردش ایام چه امد برسر من

من تازه جوان بودم واندر چمن حسن             نشکفته فرو ریخت همه بال وپر من

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۱

افسوس که زیبا پسرم تاج سرم رفت             امیدوچراغ دل ونور بصرم رفت

زد اتش سوزان اجل بر گل عمرم              ناگاه از این باغ گل نوثمرم رفت

***************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

حجاب چهره جان میشود غبار تنم                      خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزایچو من خوش الحانیست           روم به گلشن رضوان که مرغ ان چمنم

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

در عشق توام نصیحت و پند چه سود؟             زهراب چشیده ام مرا قند چه سود

گویند مرا که بند پاش نهید                       دیوانه دل است پای در بند چه سود

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

روزی که قضا نیست نخواهی مردن            ور هست قضا کجا توان جان بردن

مرگ تهی مساز پهلو که به آن              سر منزل خود توان به دست اوردن

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت    گوهری پاک از زمین برجانب افلاک رفت

بار خود بربست از این خاک تیره دل برید       پاک جان امد به گیتی پاک ماند وپاک رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

ای چرخ وفلک خرابی از  کینه توست          بیدادگری شیوه دیرینه توست

ای خاکاگر سینه تورا بشکافند                بس گوهر قیمتی که درسینه توست

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

ای سفر کرده به معراج روانت شادباش         روح تو در کنف رحمت حق ازاد است

مهر تو نور وصفا بود به کاشانه ما    هر زمان عزت وپیمان تو مارا یاد است

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

ای رهگذرکه میگذری برمزار من            زنهاریاد کنی زمن وروزگارمن

شکفته بودیک گلم از صدهزار گل         نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

در ان نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم      بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به صبح روز قیامت که سرزخاک برارم      در ارزوی تو خیزم به جست جوی تو باشم

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند          بردندبه میزان عمل سنجیدند

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی         مارا به ولایت علی بخشیدند

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

سایه اش همچون پناهی بود رفت       شانه هایش تکیه گاهی بود رفت

شادی ما بود دیدار رخش                   شادی ما یک نگاهی بود رفت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

فلک اخر ربودی سرور فرزانه ما را                 به خاموشی سپردی محفل وکاشانه ما را

ندانم ازچه روکردی شعار خویش گل چیدن         گل ما چیدی وبرهم زدی گلخانه مارا

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

مانده ایم دل شکسته وبا درد ساخته ایم                                بی تو زخودگریخته در خود گداختیم

با هر نفس نشسته ودرهم شکسته ایم                                     مانند اشک حسرت خود رنگ باختیم

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم                                                                                                         آهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم             از دست غمت هزار بیدادکنم

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

در مرگ حیات اهل داد و دین است                                                              وز مرگ روان پاک تمکین است

این مرگ لقاست نی جفا وکین است             نامرده همی میرد ومرگش این است

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

ای دوستان بگویید ارام جان من کو            راحت فزای هرکس محنت سرای من کو

هر کس به خانمانی دارند مهربانی                                                                    من مهربان ندارم نامهربان من کو

************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم                                                                                روزی سراغ وقت من ایی که نیستم

پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل                                   یک روز خنده کردم وعمری گریستم

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم                                                                     از پس مرگ حیاتی دگر اغاز کنم

باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم                                                زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم

۲٫شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر پدر
********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱

ز گورستان گذر کردم کم و بیش                                     بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند                                               نه دولتمند برد از یک کفن بیش

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم                                                                   هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم                                  بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم

************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

 

 

این که خفته است در این مرقد پاک                                 پدر خوب و فداکار من است

طلب مغفرت از درگه حق                                                        بهر او روز و شبان کار من است

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت                                          آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند                                      ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

شانه اش مارا پناهی بود و رفت                                           شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد                               شادی ما یک نگاهی بود و رفت

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

ای پدر ای عارف نیکو خصال                                                        ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون                                چون تو گوهر کم دهد از خود برون

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود                                    هم تاج سرم بود همی بال و پرم بود

هرجا که ز من نام ونشانی طلبیدند                                         آوازه نامش سند معتبرم بود

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما                                          برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

افسرده نمیخواست دل فرزند و همسر                                   افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست                                    بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند                                                                   بس گوهر قیمتی که در سینه توست

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود                                       گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود                                گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم                                 تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان                                                              گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

اگر یار گران بودیم رفتیم                                                     اگر نامهربان بودیم رفتیم

شما با خانمان خود بمانید(بدانید)                                               که ما تا مهربان بودیم رفتیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

با موهای سپیدش                 پاکی قدومش

در جذبه محرابی                    گستره وسیع جنت بود

صفای وجودش                      سنگینی سکوتش

نجابت و غرورش                    با زمزمه کلامش

و ما فقط (پدر –مادر )                  می خواندیمش

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

چه شب ها تا سپیده در کشیدی                                              ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت                             که پایان شد تمام درد هایت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم                                          ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                           لیک ما غمزده هر لحظه به یادت هستیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل                               تیشه ای بود که شد باعث ویرانی ما

آن که در خاک سیه داد سرو سامانت                                        کاش میخورد غم بی سرو سامانی

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

سایه اش مارا پناهی بود و رفت                                                         شان مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غم های ما بیشتر شد                                              شادی ما یک نگاهی بود و رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

قربان نگاه خسته ات مادر جان                                                             لبخند به گل نشسته ات مادر جان

دریغ از آغوش وآن چشم ها                                                            دیریست دل تنگ توام مادر

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد                                                گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گرد گل بسیار گردم ولی                                                             از هزاران که بوئیدم یکی مادر نشد

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

ای رهگذر دان گنج وفا خفته در اینجا                                                      آتشکده مهرو صفا  خفته در اینجا

دریای خروشان محبت گل ایثار                                                         ای رهگذران (مادر-پدر)ماخفته در اینجا

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی                                    سلیمان گر شوی آخر اسیر گور می گردی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

 

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                             ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

تو را من چشم در  راهم شبا هنگام                                                            گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی                                 ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود زرخسار تو بود                                             ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

 

آنها که کهن شدند و آنها تواند                                         هرکس به مرا خویش یک یک بروند

این کهنه جهان به کسی نماند باقی                                 رفتند و رویم دیگر آیند و روند

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یاحسین                               عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین

من در این وادی قریبم جان زهرا مادرت                    هرشب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد                                        خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بخیر                        خاطرات در باغ فردوس برین مسرور باد

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

پدر جان یاد آن شبها که مارا شمع جان بودی                                 میان نا امیدی هاچراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یک سر رنج و سختی بود                   بنازم همتت بابا تا که بودی صبور و مهربان بودی

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

پدرم بارش باران خدا بود                                           پدرم جلوه پیمان و صفا بود

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

پدرم روی ماهت روح و روان بود مرا                                       مهر تو قوت تن قوت جان بود مرا

خانه ما زجمال تو صفایی می داشت                                                 جهان جام و فلک ساقی اجل می

خلایق جرعه نوش باده می                                                          خلاصی نیست اصلا هیچکس را

از این جام و از این ساقی از این می

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

پدر با تو بودن همیشه پر معناست                            بی تو روح گرفته تنهاست

با تو یک کاسه آب یک دریاست                    ای تو تعریف ناپذیر ترین

بی تو ما کوچک و حقیر

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

ای دریغا رادمرد لطف و رحمت در گذشت                           نخبه شوق و تلاش و همت در گذشت

آنکه با عشق علی قلبش به سینه می تپید                                                      گذشت تسلیم قضا و با رضایت در گذشت

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم                            در غم مرگ پدر دیده  گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                             اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

ای خاک تیره پدر مارا عزیز دار                                        این نور چشم ماست که در بر گرفته ای

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود                              تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر)                          فکرم شده همواره پریشان تو بابا

هر روز کنم آرزوی روی تو افسوس                   دستم شده کوتاه ز دامان تو بابا

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۶

رفت از سر ما سر در ما تاج سر ما                                    زحمت کش و مظلوم خدایا پدر ما

افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند               با رفتن او کلبه قلبم شده تاریک

بشکست به یکباره فلک بال و پر ما

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۷

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات         با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال         با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۸

روزگاریست که ما حال پریشان داریم                                                 در غم مرگ پدر دیده گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                                                  اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

******************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۹

مرگ توفان بلا نیست    نسیمی ست وزنده از جانب بهشت

تا روح عطر آگین پدر را در امـتـداد خنکـای آرام شـب

برای ضیافت صبحی دیگر تطهیر کند

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم         بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم        باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

*********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۱

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات          با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال               با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

پدر جـان ترک ما کردی و رفتی        جهان را در نوا کـردی و رفتی

دل ما را زدی از غصه آتـش                      به هجران مبتلا کردی و رفتی

*************

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

صد بار خدا مرثیـه خوان کرد مرا           در بوتـه ی صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ شکست               جز مرگ پدر که نیمه جان کرد مرا

**********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

 

کاروان ما عجب بی کاروان سالار شد                  صبر بر مرگ پدر بر ما بسی دشوار شـد

بی تو بر ما زندگانی همچو شام تار شد                بین ما و تو چرا این آخرین دیدار شـد

 

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ای پــدر رفتی ولی حالا زمان آن نبود                گفته بودی می روم ما را همی باور نبود

آمدند خیل کسان در ماتمت بر سر زنان                  لیـک دیـر آمدند دیگـر زمان آن نبود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی پدر                  خاطراتش را در این غمخانه مهمان می کنم

گوهر یکدانه ام ، ای نازنین بابای خوب       تا ابد نامت درون سینه پنهان می کنم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

ای پدر با تو چه گفتند که خاموش شدی               نازنینا چه خبر شد که کفن پوش شدی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

زکف یاران گل زیبای ما رفت                انیس و مونس شبهای ما رفت

دریــغ و آه از درد جــدایــی                  صفای زندگی بابای ما رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

 

تا بال و پر عشق به جانم دادند        در وادی عاشقان مکانم دادند

گفتم که کجاست کعبه اهل ولا          درگاه حسین را نشانم دادند

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

ز هجرانت پدر جان اشکباریم                          زمرگت جان بابا بیقراریم

بزرگی ، رهبـری از دست ما  رفت                    گلی از گلشن امید ما رفت

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

دلا دیدی که آخر پدرم رفت                            عزیز و مونس غم پرورم رفت

سرم از تاج او گوهر نشان بود                       چو تاج پادشاهی از سرم رفت

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

چهل روز است پدر را ندیدیم                     گل لبخند از رویش نچیدیم

چهل روز است روحش کرده پرواز                یقین با روح مولا گشته دمساز

بیائید ا ی عزیزان بر مزارش                    نمائید سوره قران نثارش

 

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز        غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی               نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

روح پاکت با امیر المومنین محشور                  خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به                   خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر             من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

تکیه گاهی بودی وتنها امید                   بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها

**********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

پدر  ای آیت عشق                               گل خوشبوی باغ اشنایی

از آن روزی که رفتی در دل                             دلم میسوزد از درد

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم               به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم                   ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم

************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

ای گل باغ وچمن از ما گسستن زود بود          پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود

بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار               ای پدر بر سنگ  نامت نقش بستن زود بود

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۹

همیشه مونس ویاورم پدرم                    به وقت رنج غمخوارم پدر بود

چو پروانه اگر بال وپرم                      ولی شمع شب تارم پدر بود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۰

پدرم بارش باران خدا                   پدرم جلوه ایمان وصفا بود

پدرم حاکم پیمان ووفا                      پدرم درهمه جا کار گشا بود

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۱

پدرم تاج سرم چشم به راهت               همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

ای فلک از چه زدی اتش غم                  کاش جای پدرم من سر راهت بودم

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۲

از ملک جهان رفت به جنت پدر                   برداشته شد سایه لطفش زسر ما

رفت از سرما سرور ما تاج سر                      زحمتکش مظلوم  خدایا   پدر ما

افسرده نمیخواست دل همسر              افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما

۳٫شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر مادر
شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱

زندگی باغ و بهارش مادر است                                                              آفتاب و چشمه سارش مادر است

هر که را بینی به دنیا سر بلند                                                                               اولین آموزگارش مادر است

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

مـادر دلخسته منتها کشید                             با تن رنجور زحمتها کشیـد

کاسه صبـر دلش لبریز شد                             آن بهار عمـر او پاییـز شـد

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

 

 

مادر در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گردد       سرا پا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

توئی در خاطرنا شاد ما تا آخرین لحظه                               بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

***************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

فلک از کف ربودی مادر من          شرار غم زدی بر پیکر من

گلم را ای فلک ، بردی ز دستم             به هجران تو ای مادر نشستم

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما                          رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

جای خالی تو را چون نگرم هر شب و روز               از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

مادرم بودی تو شمع محفل شب های ما                       مرهم زخم دل و غم خوار بر غم های ما

آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست                      بعد تو ماتم سرا شد خانه و ماوای ما

*******************

 

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

مادر من جوهر زحمتکشی ها بود و رفت            هر چه مشکل زیست ، آسان رفت و آرام آرمید

مادرا آسوده خفتی ، با همه سنگین غمی                 قصه رنج مرا اکنون تو نتوانی شنید

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

مادرم : چنـدیست آسمـان دلـم وا نمیشود                 یک غـــم نشستـه روی دلـم پـا نمیشود

احساس می کنم که دگر خاطرات تو                           کنج خیال خسته ی من جا نمیشود

روزی درست مثل همین روزهای غم                         گفتی : بیا که دستهای تو تنها نمیشود

حالا بیا و ببین که چه تنها و خسته ام                         بعد از تو هیچ وقت دلم وا نمیشود

 

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

در باغ دلم صنوبری جان می داد               در سینـه مـن کبوتری جـان می داد

در بستر درد با دلی پر ز امید                دیدم که چگونه مادرم جان می داد

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

مادرم کاخ دلم را ویرانه کردی                          دو چشمم را زخون پیمانه کردی

چو بلبل نغمه خوان بودم ز هجرت                   مرا با مرغ شب هم ناله کردی

*************************

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

بگو مادر هنوزم یادی از ما می کنی یا نه ؟           درون خاک تیره واعزیزا می کنی یا نه ؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم ؟           غم بی مادری را هم مداوا می کنی یا نه ؟

 

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

مادر رفتی  ، درد و داغ توام یادگار ماند                     صد حسرت ز تو در دل امیدوار ماند

ای نشان رحمت حق ،مهر مطلق ، مادرم                     کی رود آن مهربانیهای تو از خاطرم-

رفته ای لیکن ، همیشه حاضری در جان من                     مرده ای اما نگردد مردن تو باورم

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

مادر ای مأمن عشق ، مهر خدا ، راحت جان           کرده یزدان همه مهرش به وجود تو نهان

آشنایان همه از هجر تو در بحر غمند                    زنده در قلب منی زنده وجاوید بمان

یاد ایامی که مادر داشتیم                              افسری زیبنده برسر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود                             روشنی بخش دلم در خانه بود

چون کبوتر سوی جنت پر کشید                           از می توحیدیان ساغر کشید

 

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

کیست مادر ؟ رحمت بی انتها                  کیست مادر ؟ عاشق بی ادعا

کیست مادر ؟ باغبان زندگی                   کیست مادر ؟ کس نداند جز خدا

 

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

مادرم رفت و ز داغش همه را گریان کرد                        خانه قلب مرا ازته دل ویران کرد

داغ جان سوز تو مادر تا ابد خواهد بود                                    چون غم تو همه ی اعضای مرا ویران کرد

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                          خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین محبوب من                        تا ابد یاد تورا در سینه پنهان می کنم

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

 

فاتحه ای چو آمدی برسر خسته ای بخوان                 لب گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان

آنگه بپرسش آمد و فاتحه خواندو می رود                       گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

به انتظار تو بودم که از سپیده بیایی                     حصار قربت مارا به خنده ای بگشایی

ز خوشه های سر شکم ستاره نذر تو کردم                      که پیش پای تو ریزم اگر به خانه بیایی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

مادرم شعله ای از نور خدابود                         نه به یاد منو تو فکر خدا بود که رفت

همه جا ورد زبانش سخن آیه حق                دم آخر به لبش ذکر خدا بود که رفت

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی                         روشنگر این خانه ویرانه تو بودی

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

در بهشت منئ همه آغوش گرم توست                           گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجو ست                                        هر لحظه با خیال تو جانم به گفت و گو ست

امروز هستی ام ز امید دعای توست                                   فردا کلید باغ بهشتم از رضای توست

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

مادر ای پاک دل نیک سرشت                                    ای به زیر قدمت باغ بهشت

گوهر عمر من تاج منی                             کعبه و مسجد و معراب منی

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

مادر جان آن شب ها که مارا شمع و جان بودی                             میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود                                بنازم همتت مادر که تا بودی صبور مهربان بودی

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

مادرم دیده به سویت نگران است هنوز                                    غم تا دیدن تو بار گرانست هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو                                                      نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

گرچه من دیگر گل روی تورا                                            خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین بابای من                         تا ابد یاد تو را در سینه پنهان می کنم

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

آفتابی در جهان تابید و رفت                                               عمر کوتاهش جهان را دید و رفت

هیچکس از دست او رنجش نداشت                      او چرا از دست ما رنجید و رفت

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

مهربانتر زدل عاشق مادر دل نیست                           به دو گیتی چو دل صادق ما درد و دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او                                              هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

خوش آمدی به مزارم نموده ای یادم                                                   بخوان سوره الحمد تا شادم کنی

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما                                        مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

روح پاکت به دعا شاد کنیم                                               تادم مرگ تو را یاد کنیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

 

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوری                                       در سینه های مردم عارف مزار ماست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است                                                           هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن                                        صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

مادرم فردا که زهرا پا به کوثر می نهد                                در صف خدمتگذارانش تو را جا می دهد

باز آنجا هم مرام مادریرا پیشه گیر                                    جان مولا پیش زهرا دست ماراهم بگیر

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

همی نالم که مادر در برم نیست                          صفا و سایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشیدند                                برابر با نگاه مادرم نیست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

مادر ای آیت عشق خدایی                        گل خوشبوی باغ آشنایی

از آن روزی که رفتی دردل خاک                        دلم میسوزد از درد جدایی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۶

دلم از غمت ما غدر شکستی                                    تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی                                      کنار حضرت زهرا نشستی

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۷

مادر درسوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید                                سراپا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

تویی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه                             بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۸

ای مادر عزیز ندانم چه گویمت                              از بسکه تو مهربانی و پاکیزه گستری

هر چند من ندیدم فرشته ای به عمر خویش                      دانستم که تو صدها بار بهتری

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۹

این مرقد عشق و آرزو هاست                                  این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگه دار                         این رنج کشیده مادر ماست

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

یاد ایامی که مادر داشتیم                                              افسری زیبنده بر سر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود                                       روشنی بخش دلم درخانه بود

************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

بود سر تا سر عمرش به زبان نام خدا         همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

زندگی صحنه ی یکتـای هنرمنـدی مـاست      هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صـــحـنــــه پـیــوســتـه بــه جــاســت      خـــرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم         بی تو هرگز شمع دل نوری ندارد ، مادرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم        باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ندیدم در جهان بهتر ز مادر         سرو جانم همه بادا فدایت

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

مهربانتر زدل عاشق مادر ، دل نیست                           به دو گیتی چون دل صادق مادر دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او                                  هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

لیله قدر است امشب یا شب بی مادری               من به چشم خویش دیدم  مادرم یادت بخیر

جای تو خالی چو بینم آه سردی بر کشم                   عقده ها بگرفته راه حنجرم یادت بخیر

غرق دریای غم و اندوه گشتم بی شکیب                    من تو را گم کرده ام ای گوهرم یادت بخیر

هم نشین حضرت زهرا شوی اندر بهشت                  روز و شب خون بارد این چشم ترم یادت بخیر

*********************+

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر                                       فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس                         دستم شده کوته زدامان تو مادر

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز                           مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش                               افسانه شادی وخوشی گشته فراموش

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار                                               این نور چشم ماست که در برگرفته

*************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم                                این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است                                 ارامگاه مادری مظلوم وپاک است

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

مادرم غم تو.همنفسم شد به جان تو                              با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

مادرم رفتی و داغت به دل ماست  هنوز                         هرکجا می نگرم  روی تو پیداست هنوز

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

این که مرقد عشق وآرزوهاست                               این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  تو حرمتش نگهدار                                      این رنج کشیده مادر ماست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

مادر ای آفتاب هستی بخش                                   زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر                                       باغ آلاله گون توحید است

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

امروز هستی ام ز امید دعای توست                       فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه  اغوش گرم توست                گویی سرم هنوز بر بالین نرم  توست

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

بخواب ای مادرم آرام  وخسته                                بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت                                     بمیرم من برای اشک هایت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۹

مادرم ای چشمه ی مهرو  وفا           مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم  ای روز سختی یار من           مادرم ای بهترین غمخوار م

******************

ای روح ایثار ای مادر من                                    ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان                                خون میزند جوش در پیکر من

 

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۰

در گلستان ادب اموزگارم مادر است                  بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم                 اولین معشوق من در روزگار مادر است

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۰

گل های بهشت سایبانت مادر                           یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد                    قربان نگاه مهربانت مادر

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۱

قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر                     فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس                       دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۲

مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای                  ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری                    دست از من وتو ثمرانت کشیده ای

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۳

قربان نگاه خسته ات مادر جان                           لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست                   تصویر دل شکسته ات مادر جان

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۴

شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد             گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار                              روشن ان دیده که رویش می دید

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۵

همی نالم که مادر در برم نیست                                 صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند                                          برابر با نگاه مادرم نیست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۶

این مرقد عشق و ارزوهاست                                      این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  توحرمتش نگه دار                                       این رنج کشیده مادر ماست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۷

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی                      روشنگر این  کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز                                  ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۸

ای کاش تو باز آیی و من پای تو تو بوسم                        در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هرجا که گذشتی و دمی جای گرفتی                             انجا روم وگریه کنان جای تو رو بوسم

 

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۹

یاد ایامی که مادر داشتم                                     افسری زیبنده بر سر داشتم

زندگی با او مرا افسانه بود                                        روشنی بخش دلم در خانه بود

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۰

گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان                         تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۱

بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟                 درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم              غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۲

دلم را از غمت مادر شکستی                      تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی                         کنار حضرت زهرا نشستی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۳

امروزهستی ام ز امید دعای توست              فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست         گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۴

 

دریای خروشان محبت گل ایثار                                            ای هم نفسان مادر ما خفته در اینجا

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۵

دگر اغوش مادر جای ما نیست                   دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت                     کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۶

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد                             گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گردگل بسیار گردیدم ولی                             از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۷

کسی که طعم محبت چشیده میداند                            مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۸

فلک دیدی چه خاکی بر سرم شد                      برون اخر ز دستم مادرم شد

برون از دست ماه نازنینم                           که از هجران او اندوهگینم

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۹

اگر مادر نباشد زندگی نیست                                       به خورشید وفلک تابندگی نیست

خدا عشق است ومادر مهر مطلق                             به انان بندگی شرمندگی نیست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹۰

تو رفتی ترک کردی مادر این دنیای فانی  را             برایم تیره کردی زندگی و زندگانی را

همیشه شادمان بودم که چون تو مادری دارم          کجا دیگر توانم دید روی شادمانی را

*****************************

شعر سنگ قبر و شعر سنگ مزارشماره ۹۱
چهل روز است مادر را ندیدیم                      گل لبخند از رویش نچیدیم

چهل روز است روحش کرده پرواز                     یقین با روح زینب گشته دمساز

بیائید ا ی عزیزان بر مزارش                    نمائید سوره قران نثارش

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر عمومی :

شعر سنگ قبر و شعر سنگ مزارشماره ۱
آن گاه  که در کنار ساحل وجودش بودیم ، آرامی و صبوریش دریایی  بودن را  به  یادمان  می آورد ،

و تماشای  وسعت  گذشتش تنگیهای دلمان را از یادمان می برد .

دوستی اهل بیت که در دلش شعله میکشید نوربخش وجودمان می شد و بارقه دلسوزیهایش بر زخمهای جانمان مرهم می نهاد

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

زندگی صحنه ی یکتـای هنرمنـدی مـاست      هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صـــحـنــــه پـیــوســتـه بــه جــاســت      خـــرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

 

آسوده آنکه رنج جهان را کشید و رفت        خشنـود آنکه بانگ خدا را شنید و رفت

در حیرتم که عمر شتابنده چون گذشت       گوئی نسیم بـود که بر گل وزید و رفت

این باغ غیر داغ عـــزیزان گلی نداشت       خوشبخت آن پرنده کزینجا پرید و رفت

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

ماندم به روز دیدار  با حسرت نگاهت                 ماند به سان آهو  این دیده نگاهت

پوشانده ای تنم را با جامه جدایی                        ای آشنای  غربت بخشوده ام  گناهت

در سایه های شبگرد ماندم به انتظارت                  شاید رسد بطرفم  یک لحظه پیچ راهت

در شب اگر نشستم ؛ با یادت آرمیدم                    غم را شمردم  این بار  هر لحظه تا نگاهت

هر گز ندیدمت لیک  ؛ ماندی به خاطراتم                  این نامه را نوشتم با شوق روی ماهت

این قصه های هجران  ، افسانه های عشق  است          گفتم  ملک بگوید باشد خدا پناهت

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

بی خبر از حال هم بودن چه سود ؟         بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود ؟

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید .         ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود  ؟

گر نرفتی خانه اش تا زنده بود            خانه ی صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود ؟

زنده را در زندگی قدرش بدان            ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود ؟

 

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

 

خرم آن روز کزین منزل ویرانه روم   راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی   با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

تا ابد جای تو در دیده ماست               سالها گر گذرد یاد تو در سینه ماست

به پاس آن همه مهر و وفایت               حقیـــر است این محبت ها برایت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

 

عجب نوری ز چشم دوستان رفت         عجب زیبا گلی از بوستان رفت

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است                            حیف باشد که زکار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف                                      گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی

گرچه راهی ا ست پر از بیم ز ما تا بر دوست                                 رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

  شعر سنگ قبر مادر بزرگ | شعر سنگ قبر مادرم | شعر سنگ مزار مادر | اشعار سنگ قبر مادر | شعر روی سنگ قبر مادر | شعر براي سنگ قبر مادر | شعر روي سنگ قبر مادر | شعر سنگ قبر سعدي | شعر روی سنگ قبر حافظ | شعر سنگ قبر از حافظ | شعر روي سنگ قبر حافظ | شعر روی سنگ مزار حافظ | شعر روی سنگ قبر سعدی | شعر حافظ برای سنگ قبر | شعر حافظ مناسب سنگ قبر | شعر سنگ قبر پروین اعتصامی | شعر سنگ مزار پروين اعتصامي | شعر نوشته شده روی سنگ قبر پروین اعتصامی | اشعار سنگ قبر پروین اعتصامی | معنی شعر سنگ قبر پروین اعتصامی | دانلود شعر سنگ قبر پروین اعتصامی | شعر بر روی سنگ قبر پروین اعتصامی | معنی شعر سنگ مزار پروین اعتصامی | شعری که روی سنگ قبر پروین اعتصامی | شعری که روی سنگ قبر پروین اعتصامی نوشته شده | شعر سنگ قبر پدر | شعر سنگ قبر پدر پروین اعتصامی | شعر سنگ قبر پدر بزرگ | شعر سنگ قبر پدرم | شعر سنگ قبر پدر و مادر | شعر سنگ مزار پدر | اشعار سنگ قبر پدر و مادر | شعر روی سنگ قبر پدر | شعر براي سنگ قبر پدر | شعر برای سنگ قبر پدر و مادر | شعر سنگ قبر جوان ناکام | اشعار سنگ قبر جوان ناکام | شعر سنگ قبر جوان ناكام | شعر سنگ مزار جوان ناکام | اشعار روی سنگ قبر جوان ناکام | | شعری برای سنگ قبر جوان ناکام | شعر برای سنگ مزار جوان ناکام | شعر زیبا برای سنگ قبر جوان ناکام | شعر روی سنگ قبر برای جوان ناکام | شعر سنگ قبر فرزند | شعر روی سنگ قبر فرزند | شعر براي سنگ قبر فرزند | اشعار سنگ قبر فرزند | شعر سنگ قبر جوان ناکام | شعر سنگ قبر جوان | شعر سنگ قبر جوان ناكام | شعر سنگ قبر جوانمرگ | شعر سنگ قبر جوانان | شعر سنگ قبر جوانی | شعر سنگ مزار جوان | اشعار سنگ قبر جوان ناکام | اشعار سنگ قبر جوان | شعر سنگ مزار جوان ناکام | شعر سنگ قبر برای مادر | شعر سنگ مزار برای مادر | اشعار سنگ قبر برای مادر | شعر روی سنگ قبر برای مادر | شعر سنگ قبر مادر | شعر سنگ قبر مادر بزرگ | شعر سنگ قبر مادر ترکی | شعر سنگ قبر مادرم | شعر سنگ قبر مادر و پدر | شعر های روی سنگ قبر برای مادر | شعر سنگ قبر فروغ فرخزاد | شعر سنگ قبر فروغ | شعر روی سنگ قبر فروغ فرخزاد | شعر روی سنگ قبر فروغ | شعر روی سنگ قبر فریدون فروغی | شعر سنگ قبر فریدون فروغی

دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *لطفاً جمع زیر را انجام دهید *