متن آگهی ترحیم و فوت بنر و پرچم

متن آگهی ترحیم و فوت بنر و پرچم

شعر متن و جمله های آگهی اعلامیه ترحیم و فوت

متن آگهی ترحیم و فوت بنر و پرچم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و متن اعلامیه

نمونه اشعار متن آگهی ترحیم

اشعار کوتاه برای متن آگهی ترحیم، سنگ قبر و تسلیت

متن آگهي ترحيم مادر | متن آگهی ترحیم مادربزرگ | متن اعلامیه ترحیم مادر | متن برای آگهی ترحیم مادر | متن شعر آگهی ترحیم مادر | متن اعلامیه ترحیم برای مادر | متن آگهی ترحیم جوان ناکام | متن اعلامیه ترحیم جوان ناکام | متن آگهی ترحیم سالگرد | متن+آگهی+ترحیم+سالگرد+درگذشت+مادر | متن اعلامیه ترحیم سالگرد | متن اعلامیه ترحیم سالگرد مادر | متن اگهی ترحیم برای سالگرد | متن اعلامیه ترحیم برای سالگرد | متن آگهی ترحیم سالگرد پدر | متن آگهی ترحیم چهلمین روز | متن آگهی ترحیم چهلم | متن آگهی ترحیم چهلم جوان | متن+آگهي+ترحيم+چهلم+مادر | متن اعلامیه ترحیم چهلم | متن آگهی ترحیم روز چهلم | متن اعلامیه ترحیم برای چهلم | متن اعلامیه ترحیم برادر | متن آگهی ترحیم برای پدر | متن آگهی ترحیم پدر | متن آگهي ترحيم پدر | متن آگهی ترحیم سالگرد پدر | متن اعلامیه ترحیم پدر | متن اعلامیه ترحیم سالگرد پدر | متن زیبا برای آگهی ترحیم پدر | متن اعلامیه ترحیم برای پدر | متن آگهی ترحیم فوت پدر | متن آگهی ترحیم سالگرد پدر | متن اعلامیه ترحیم سالگرد پدر | متن آگهی ترحیم جوان | متن اعلامیه ترحیم جوان ناکام | متن اعلامیه ترحیم جوان | متن آگهی ترحیم برای جوان | متن آگهی ترحیم چهلم جوان | متن اعلامیه ترحیم برای جوان | متن آگهی ترحیم و تسلیت

متن آگهی ترحیم ۱
جوان نازنین در خاک رفتی / از این دنیای غم، غمناک رفتی
زدی آتش به جان دوستداران / چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

متن آگهی ترحیم ۲
بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم / من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان / من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

متن آگهی ترحیم ۳
گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود / گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود / گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

متن آگهی ترحیم ۴
گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است / می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

متن آگهی ترحیم ۵
دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد
تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد
شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت
داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

متن آگهی ترحیم ۶
رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیاست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

متن آگهی ترحیم ۷
رفت آن یار داغ و صد اندوه
به دل داغدار یار نهاد
ما پس ز ماندگان قافله ایم
او به منزل رسید و بار نهاد

متن آگهی ترحیم ۸
این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود
هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود
هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند
هم  نام بلندش سند معتبرم بود

متن آگهی ترحیم ۹
گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند / بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

متن آگهی ترحیم ۱۰
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است / گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد / وقت آن است که بدرود کنی زندان را

متن آگهی ترحیم ۱۱
کاش آن شب را نمی  آمد سحر / کاش گم در راه پیک بد خبر
تا پدر رفت آن سحر از پیش رو / بی نشان را خاک تیره شد به سر

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
برای زن   مرد   جوان   کودک   مادر  پدر

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در عرش ندای ربنا می آید—–  آوای خوش خدا خدا می آید

فریاد که واکنید درهای بهشت —–  مهمان خدا زکربلای می آید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
فلک آخر ربودی نو گل فرزانه ما را  ——-   به خاموشی سپردی محفل و کاشانه ما را

ندانم از چه رو کردی شغل خویش گل چیدن ——-  گل ما چیدی و بر هم زدی گلخانه ما را

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مردان خدا چه با صفا می میرند ——  جان باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادیشان  ——-  خندان لب و با میل و صفا میمیرند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مرا ای دوستان گر شاد خواهید ——  در الفت بروی هم گشایید

ندارد ارزشی این چرخ گردون ——   صفا آرید گر اهل صفائید

به هم چون در نشستید با محبت ——  یقین دانید مقبول خدائید

گذشت از مرگ جانسوزت چهل روز ——- مثال شمع می سوزیم شب و روز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای سفر کرده تو دانی که بیادت هستیم—— ای گل پرپر ما چشم براهت هستیم

تو سفر کرده ای و آسوده شدی از دوران ——- ما ماتم زده چشم براهت هستیم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز——ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند—— آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مردان خدا گوهر دریای وجودند —— بر گوهر ارزنده بهائی نتوان یافت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم ——به طاقتی که ندارم مدام بار کشم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن —— من خود به چشم دیدم که جانم میرود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
نه در برابر چشمی نه غایب از نظری—— نه یاد می کنی از ما نه میروی از یاد

 نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گفتمش نقاش را نقشی کشد از زندگی —— با قلم نقش حبابی  بر لب دریا کشید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ما به پای عشق باتلا می رویم ——  وز سرمستی به اعلا می رویم

در نمی گنجد به عالم عشق ما ——عشق بالا می رود ، ما می رویم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم—— ا ز جهان پر زده در باغ عدن لانه کنم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
سایه ای بود و پناهی بود و نیست——شانه ام را  را  تکه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم ، کسی چون  من مباد —— اینچنین غم قسمت دشمن مباد

اشک آن مایه ندارد که نماید خاموش——- آتشی را که زهجران در دل ما نیست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
بی همگان به سر شود ، بی تو بی سر نمی شود ——– داغ تو دارد این  دلم جای دگر نمی شود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
سر کوه بلند آمد خوابی——-  نهیچ ناله ای و نه پیچ و تاپی

نشست و سر به سنگی هشت و جان داد ———  غروبی بود غمگین آفتابی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت—— جانم بسوختی   و به دل دوست دارمت

ما داغ فراق دیده بودیم ——  افسانه غم شنیده بودیم

اما غم تو جگر گداز است ——- دردی است که قصه اش دراز است

 

نمونه شعر اعلامیه ترحیم
یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد ——    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

آن جوانمرد که میرد رقم خیر و قبول—–   گفتم که چنین گفت آسوده بخواب

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خواهید مرا ازاین دیارم ببرید ——-  در زیر لوای  این شعارم  ببرید

با مهر علی به این دیار آمده ام——-  با عشق علی از این دیارم ببرید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
بگذار تا بگریم ، چون ابر در بهاران ——-  کز سنگ ناله خیزد ، روز وداع یاران

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
افسانه هستی اش اگر پایان یافت ——- خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خوشا آنانکه با ایمان و اخلاص ——-  حریم دوست بوسیدند و رفتند

خوشا آنکه پا در وادی حق                        نهادند و نلغزیدند و رفتند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد ——   روز ما را شب تیره تر خواهی کرد

که گمان داشت که یک شهر در اندیشه تو  ———-  تو نهان از همه ، آهنگ نو خواهی کرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد——–  به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ما داغ فراق دیده بودیم                   افسانه غم شنیده بودیم

اما غم تو جگر گداز است              دردیست که قصه اش دراز است

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
دلم از یاد تو در سوز و گداز است هنوز ——-   دیده را دیدن روی تو نیاز است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو    ——-       نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم  —–  دل از پی نظر آید بسوی روزن چشم

سزای تکیه گهت منظری نمی بینم   ——-      منم ز عالم و این گوشه معین چشم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
مرغ دلم پر میکشد اندر هوای دیدنت  ——    آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

به ماتم مانده ام با صد هزاران آرزو  ——- آغوش بازم مضطرب در حسرت بوییدنت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
من منتظر بنفشه ام ای یوسف کنعانم  ——   تا کی ، کجا وصلت دهد بار دگر بوئیدنت

سینه از آتش دل در غم جانانه سوخت ——-     آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

 

نمونه شعر اعلامیه ترحیم
به ظاهر گر چه از دیده نهانی  ——-     به باطن در دل ما جاودانی

عزیزم …………. ای خفته در خاک    ——- یقین دارم که تو در آسمانی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
دو روز حذر کردن از مرگ روا نیست ——  روزی که روا هست و روزی که روا نیست

روزی که قضا باشد کوشش ندهد  سود ——   روزی که قضا نیست در آن مرگ روا نیست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
چو باید سرانجام بر خاک رفت  ——-     خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند ——-   آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند

در دم نهفته به زطبیبان مدعی   ——-   باشد که از خزانه غنیم دوا کنند

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
آنکه ما را تکیه گاهی بود رفت  ——   جمع ما را یارگاهی بود رفت

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
غم مرگ نازنینان نتوان به جان کشیدن ——- مگر از زبان یاران همه تسلیت شنیدن

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم ——    با شیر در بدن شد و با جان بدر شد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
اشک غم از دیده ام بارید دل غوغا بود گفت خون از دیده باید ریخت اشکی را چه شود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
اشک در هجران آن یکتا گر اندک بود ——-   جان بباید در ره آن نهربان اهدا نمود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست  ——-  هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
رفتی از دیده و داغت با دل ماست هنوز —— هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گفتمش با غم هجران چه کنم ، گفت بسور ——-    گفتمش چاره این سوزبگو ، گفت بساز

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
گل من نشانه تو به هزار باغ دارم ——-    تو برفتی و به نورت همه سو چراغ دارم

به غم و رنج فراقت به گذشت سال واینک ——  نقش آن مهر که دادی به دلم سراغ دارم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
هر شب که انتظار تو را می برم به روز —–    شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

 نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
ای که از چشمان ما چون ماه تابان رفته ای —–  گوهر ارزنده ای بودی و ارزان رفته ای

دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ   ——    از میان ما چراغ جانان شتابان رفته ای

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
نگاه انتظارم بی تو ابریست  —–   خیال بی قرارم بی تو ابریست

قسم بر حرمت آئینه و گل   ——  هوای روزگارم بی تو ابریست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم —–    راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

به هواداری او ذرّه صفت ، رقص کنان  ——   تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
تو در ما آتشی هستی که خاموشت نخواهیم کرد          به گلزاران گلی هستی ، فراموشت نخواهیم کرد

قسم بر جامه مهرت که از عشقت به تن داریم            که تا جان در بدن داریم فراموشت نخواهیم کرد

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
یک  زمان در خواب غفلت زیستیم          در کنار ما پدر بیدار بود

تا که از خواب گران برخاستیم       ناگهان دیدیم پدر در خواب بود

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
روزی که تو آمدی به دنیا عریان             جمعی به تو خندان و تو بودی گریان

کاری بکن ای دوست که دقت رفتن            مردم به تو گریان و تو باشی خندان

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
حجاب چهره جان می شود غبار تنم                    خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست        روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
در دایره قسمت ، ما نقطه تسلیمیم  ——   حکم آنچه تو فرمایی ، لطف آنچه تو بنمایی

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست ——–    پس اعتبار به این پنج روز فانی نیست

گر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست  —-  چه کند با کشش دل که میان من و اوست

نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم
کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت ——    که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت

دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *لطفاً جمع زیر را انجام دهید *